Levočská brána - provinčný dom


Levočská brána - provinčný dom

Budova Provinčného domu bola od stredoveku až do r. 1777 mestskou radnicou. Je situovaná oproti farskému kostolu na severnej strane námestia.

Najzaujímavejšou časťou budovy je predná fasáda, ktorej súčasťou je aj Levočská brána.

Uprostred oblúka tejto brány je do kameňa vytesaný erb Provincie XVI. spišských miest, ktorý Provincia dostala v roku 1774.

Vedľa Levočskej brány, ktorá pôvodne slúžila pre povozy, je užší priechod pre chodcov. Vrchnú časť prednej fasády zdobí rokoková štuková výzdoba so šiestimi kartušami, ktoré vyplňujú priestor medzi oknami. Každá z týchto kartuší má svoje vlastné zobrazenie skrývajúce určitý význam. Vyobrazenia symbolicky vyjadrujú vlastnosti, ktoré musel mať funkcionár mesta či provincie.

Pod nimi sú smerom zľava doprava tieto nápisy:

PONDERE SOLO /Len podľa závažnosti/
UTQUIS MERETUR /Ako si kto zaslúži/
SUUM CUIQUE /Každému to, čo mu patrí/
DIE NOCTUQUE /Vo dne i v noci/
IN SOMNIS CUSTOS /Strážca v snách/
HINC OCULOS NUSQUAM /Neodvracať oči nikam/

Vo voľnom preklade hovoria o nasledovnom:

Činiteľ sa pri výkone svojej funkcie (vysluhovanie spravodlivosti každému, čo mu patrí) musí riadiť len materiálnou (váha) a morálnou (zásluha) podstatou veci, a bez ohľadu na akékoľvek iné okolnosti (vo dne i v noci) ho ani vo sne nesmie napadnúť (strážca v snách) nepridržiavať sa prísne litery zákona (odtiaľ oči nikam). V r. 1777 kúpila Provincia XVI spišských miest radnicu pre svoje účely. Takto slúžila až do

Adresa: Letná ulica 50, Spišská Nová Ves